هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره1397/12/26 11:55:50

اعضاء هیئت مدیره

دکتر علی حاجی قاسمعلی
دکتر علی حاجی قاسمعلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر غلامحسین کاظمیان
دکتر غلامحسین کاظمیاننماینده کوشک آتیه و رئیس هیئت مدیره
دکتر علی شهرآزاد
دکتر علی شهرآزاد نایب رئیس هیئت مدیره

اعضاء ناظرین

دکتر مهدی فتحی
دکتر مهدی فتحی
دکتر فرهاد نادری نیا
دکتر فرهاد نادری نیا
دکتر شهریار ناطق
دکتر شهریار ناطق
دکتر پویا کلانی
دکتر پویا کلانی

همکاران استان گیلان

مهندس بابک مشرفی - مدیر اجرایی و هماهنگ کننده
مهندس بابک مشرفی - مدیر اجرایی و هماهنگ کننده
مهندس سعید نورکیهانی - مدیرفنی و مهندسی
مهندس سعید نورکیهانی - مدیرفنی و مهندسی
آقای عنایت اله بالائی - نماینده شرکت در استان گیلان
آقای عنایت اله بالائی - نماینده شرکت در استان گیلان