هیئت مدیره

/هیئت مدیره
هیئت مدیره1398/3/1 14:12:24

اعضاء هیئت مدیره

دکتر علی حاجی قاسمعلی
دکتر علی حاجی قاسمعلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر غلامحسین کاظمیان
دکتر غلامحسین کاظمیاننماینده کوشک آتیه و رئیس هیئت مدیره
دکتر علی شهرآزاد
دکتر علی شهرآزاد نایب رئیس هیئت مدیره

اعضاء ناظرین

دکتر مهدی فتحی
دکتر مهدی فتحی
دکتر فرهاد نادری نیا
دکتر فرهاد نادری نیا
دکتر شهریار ناطق
دکتر شهریار ناطق
دکتر پویا کلانی
دکتر پویا کلانی

همکاران استان گیلان

مهندس بابک مشرفی
مهندس بابک مشرفیمدیر اجرایی و هماهنگ کننده
مهندس سعید نورکیهانی
مهندس سعید نورکیهانیمدیرفنی و مهندسی
آقای عنایت اله بالائی
آقای عنایت اله بالائینماینده شرکت در استان گیلان