آتیه زیبا کنار

/آتیه زیبا کنار
آتیه زیبا کنار1397/6/25 12:25:55

شرکت پارس آتیه منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) – آتیه زیباکنار

این شرکت در تاریخ 1394/10/28تحت شماره 2825با سرمایه 10/000/000 ریال به ثبت رسیده
اهداف شرکت ساخت و احداث – واردات و صادرات و سرمایه گذاری مسکونی – تجاری و گردشگری

سواحل بی نظیر دریای خزر در منطقه زیبا کنار و عدم دسترسی مردم به امکانات مناسب تفریحی درسواحل شمال ما را بر آن داشت که با در نظر گرفتن حدود 50 هکتار از اراضی ساحلی این منطقه این پروژه را به انجام رسانیم.

تصاویر

فیلم